Lužní lesy na jižní Moravě

Lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy představuje svou rozlohou přes 3500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní jsou v evropském měřítku ojedinělou oblastí a jako takové byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence.

Toto území mimořádné přírodní a kulturní hodnoty se nachází také v Biosférické rezervaci Dolní Morava (UNESCO), jeho severní část leží v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jsou zde vyhlášeny dvě národní přírodní rezervace (Cahnov a Ranšpurk) a leží zde i dvě součásti soustavy Natura 2000: ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko a evropsky významná lokalita Soutok – Podluží.
K Břeclavi, uložené v dyjské nivě, přiléhá ze severozápadu Kančí obora, lužní les s převahou porostů tzv. tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým. Z jižní strany se města téměř dotýká nejrozsáhlejší celek lužních lesů, táhnoucí se až k soutoku řek Dyje a Moravy, a od západu sem zasahuje jihovýchodní okraj národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Znáte nějaké jiné město, kde vstupují lesy ze všech stran téměř až do centra?

Vnímavý návštěvník, který jako vítaný, ale i pokorný host vstoupí na stezičku vinoucí se lesním příšeřím i prosluněnými lužními loukami, bude odměněn nevšedními setkáními s mnoha vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů v prostředí, které mu umožní stát se na chvíli skutečnou součástí přírody.

Obora Soutok je nevětší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku. Severní hranici tvoří stará silnice spojující obě zmíněné obce, západní stranu ohraničuje řeka Dyje, východní pak vytváří řeka Morava.

Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok
Rezervace o rozloze 13,46 ha zabírá část lužního lesa poblíž soutoku řek Moravy a Dyje. Je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru s převahou porostů tvrdého luhu s charakteristickým výskytem dubu letního, jasanu úzkolistého a dalších dřevin.

Národní přírodní rezervace Ranšpurk
Rezervace se rozkládá na ploše 19,20 ha jižně od Lanžhota. Plocha dnešního chráněného území byla ušetřena hrubších zásahů již od konce 19. století, kdy zdejší les začali jeho majitelé Lichtenštejnové považovat za přírodní památku a docházelo tady k odvozu padlého dřeva. Od 30. let 20. století byla rezervace zcela ponechána samovolnému vývoji. Díky tomu mají dnes porosty téměř přirozenou dřevinnou skladbu, pouze v jihovýchodním cípu rezervace se nachází skupina vysázených ořešáků černých.

Zdroj: brožura Lužní lesy okolo Břeclavi

https://breclav.eu/kultura/cestovni-ruch/luzni-lesy-2

 

Kategorie - Tagy

Fotografie

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události