Bitva a turnaj Mrač - pozvánka pro diváky

Je to již bezmála 5 let kdy o vánocích r.1466 Papež Pavel II. proklel krále Jiřího a vyhlásil proti husitským Čechám pátou kruciátu. Brzy poté na jaře roku 1468 vtrhl v čele křižáckých vojsk do českých zemí uherský král Matyáš řečený Korvín, který tuze zatoužil po českém trůnu. V dubnu 1468 se postavil do čela křížové výpravy proti kacířským Čechům a Jiřímu z Poděbrad. Postavil se na stranu moravského katolického odboje, dobyl Třebíč a na počátku roku 1469 také Špilberk. Nad Českou zemí se opět stahovala mračna, když při přechodu Železných hor na počátku roku 1469 se Korvínovo uherské vojsko, směřující ke Kutné Hoře, octlo blízko Vilémova. Vojsko uhrů bylo velice brzy bylo obklíčeno mocnou armádou české Zemské hotovosti. Matyáš byl z obklíčení propuštěn poté co osobně přísahal Jiřímu, že nebude již nadále usilovat o českou královskou korunu, a že se zasadí o dohodu u papežské kurie. Matyáš však své slovo nedodržel a ještě téhož roku se dal v květnu v Olomouci zvolit na naléhání Zelenohorské jednoty, vedené Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka, českým králem. Jeho vládu uznala nejen většina českých katolíků, ale též mnozí Moravané a celé Slezsko i obojí Lužice. V důsledku toho hrozilo zemím Koruny české roztržení.Dne 9. srpna 1469 svolal zapřísáhlý odpůrce kalicha Hanuš II. z Kolovrat na Zbiroh tajnou schůzku Zelenohorské jednoty, kde byla v hradní kapli vyhlášena církevní klatba na krále Jiříka.
Jako by nebylo málo soli v Jiříkových ranách, prohlásil Papež českého krále sesazeného z trůnu a zbaveného všeho majetku, kterážto klatba se vztahovala i na jeho choť královou Johanu i všechny jejich děti. Jiříkovi tak zůstala vláda pouze nad kališnickými Čechy, kteréžto opět stály jakoby proti celému světu. Dle rodového hesla "Nescit occasum" neb „nikdy nezapadá“ zahořela Šternberská hvězda opět mocným plamenem války avšak nepřátelé kalicha vždy byli úspěšně odraženi mocným šikem utrakvistů. V zemích Koruny české však rychle narůstala anarchie. Válka vyčerpávala obě strany, které dobře znaly strategii protivníka a nemohly se prakticky ničím překvapit.Papežova kletba však jakoby otrávila tělo krále, který začal těžce churavět. Neotrávila však jeho mysl a vůli bít se za kalich. Jsa si vědom svých četných neduhů na těle a skutečnosti, že žádný z jeho potomků, nehledě na klatbu, není hoden a schopen nosit korunu královskou, sepsal svoji závěť, ve které psáno bylo, že králem českým má se stát mladý Vladislav, syn polského krále Kazimíra IV. Krátce na to při tažení churavého krále Jiřího do Slezska v srpnu 1470 svolává králová Johana narychlo zemskou hotovost za svého chotě aby odrazila náhlý vpád Matyáše do východních Čech. Zde také zvěstovala českým utrakvistickým stavům vůli krále a předložila jeho testament. Sama pak v čele Zemské hotovosti se po boku maršálka českých a moravských vojsk Mikuláše Svitáčka z Landštejna vydala vstříc vojsku Matyáše Korvína na krvavou zteč.
Zemřel ! Zemřel… všemi kališníky milovaný, slavný a ctěný král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, velký ochránce české země, kalicha a učení Husova. Píše se rok 1471 a ten starý krkavec Matyáš však stále trápí českou zemi mečem ! Uhři řádí po kraji, pálí a drancují seč mohou, nevyjímaje ani statků pánů katolických a tak začal král Matyáš pomalu upadat v nemilost některých českých i moravských pánů, kteří v dobách zmaru marně vzpomínali na dobrá léta moudrého panování zesnulého krále. Již měsíc po smrti Jiříkově započal Matyáš s jednáním s českými stavy o možnosti svého nástupu na trůn. Na sněmu v Německém Brodě bylo dohodnuto příměří, které mělo umožnit uspořádat volební sněm v Kutné Hoře, ze kterého by vzešel nový český panovník. Zde bylo jednohlasně rozhodnuto… české stavy si 27. května l.p.1471 vyvolili Vladislava Jagellonského jako budoucího českého krále a naplnili tak zbožné přání Jiříkovo. Dříve než však mladičký Vladislav dosedne na český trůn, v předvečer kutnohorské volby, čeká válkou zkoušenou českou zemi poslední temná chvíle…
Přenesme se o 545 let zpět v čase abychom si připomněli tyto důležité okamžiky české a evropské historie očima vojáků jednoho předsunutého elitního oddílu české armády, sloužících pod velením nejvyššího maršálka království Mikuláše Svitáčka z Landštejna. Tehdy znělo krajem to mocné heslo, odrážející oddanost českých vojáků ke královně Johaně z Rožmitálu hájící posmrtnou vůli milovaného manžela a krále. Vos vel mors ! aneb Vy nebo smrt !

Začátek a konec akce

29.07.2017 09:00 - 29.07.2017 22:00

Kategorie - Tagy

Fotografie

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Další zajímavé události

Žádné komentáře. Buďte první.

Kalendář akcí

Zajímavé události